Yazar: İslamhak

Ariflerin Sohbetinde..

Kıldığımız her namazda Fatiha suresinde Cenab-ı Mevlâmız’ın ifadesiyle dua ederken; “Bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.” deriz. İmam Kuşeyrî k.s. hazretleri Letâifü’l-İşârât adlı tefsirinden bu ayet-i kerimeleri şöyle açıklar: “O yol, Allah’a vâsıl olmuş evliya ve asfiyâların yoludur. Ayetin devamında da açıklandığı gibi sırat-ı müstakîm, Allah Tealâ’nın özel nimetler […]

İnan ve Af dile.

Cenab-ı Mevlâ müberrâ kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “And olsun ki biz, bu Kur’an’da insanlara türlü türlü misali gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır. İnsanlara doğruluk rehberi gelmişken onları inanmaktan, Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey; öncekilere uygulananın kendilerine de uygulanmasını veya gözleri göre göre azaba uğramayı beklemeleridir. Biz peygamberleri ancak müjdeci ve […]

İSLAM ve insan

Cenab-ı Mevlâ, Müberra Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur: “Allah nezdinde hak din İslâm’dır.” (Âl-i İmrân 19) Yine mealen buyurur ki: “Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” (Mâide 3) Bu ayet-i kerimeler, […]

İçte ve Dışta Temizlik

Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Din temizlik üzerine kurulmuştur.” Âlimlerimiz bu hadis-i şerifi izah ederken hem zâhirî hem de bâtınî temizliğe işaret etmişlerdir. Zâhirî temizlik bedeni ve giysileri necaset olarak bildirilen kirlerden arındırmanın yanı sıra, genel manada dinin yasaklarını terk edip emirlerini yerine getirmekle tahakkuk eder. Bâtınî temizlik ise kibir, riya, haset, dünya sevgisi […]

ALLAH cc için dost olunca.

Cenâb-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri sever; onlara verilenlerden içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefslerinin tamahkârlığından korunabilmiş kimseler; işte onlar saadete erenlerdir.” (Haşr 9) Bu ayet-i kerime, kardeşlik ve sevgi […]

Rahmete Yolculuk..

Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “…Gitmeye imkân bulabilenler için evimi (Kâbe’yi) haccetmek, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır…” (Âl-i İmran 97) Ayet-i kerimedeki “imkân bulabilenler” ifadesinin şartları âlimlerimiz tarafından belirlenmiş, ilmihaller başta olmak üzere fıkıh kitaplarımızda tafsilatıyla anlatılmıştır. Her müminin kendi şartlarını bu ölçülere göre değerlendirip, anlamakta zorlandığı hususları liyakat sahiplerine sorarak hareket […]

Nimet ve Şükür

Cenab-ı Mevlâ, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Şükreder ve inanırsanız Allah size niçin azap etsin? Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa 147) Cenab-ı Mevlâ bu ayet-i kerimede, şükürle imanı bir arada zikretmiş ve ikisi bulunduğunda azabı kaldıracağını beyan etmiştir. Nitekim bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur: “Şükredenlerin mükâfatını vereceğiz.” […]

Size Bir Haber Gelince..

Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa zarar verirsiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucûrât 6) Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de müminler türlü imtihanlar ve çilelerle karşı karşıya. Zaman ve zemin değişse de imtihanlar değişmiyor. Yahut her […]

Müminin Dünya Halleri.

Cenab-ı Mevlâ, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor: “Kuşluk vaktine and olsun. Sükûna erdiği zaman geceye and olsun ki Rabbin seni ne bıraktı ne de sana darıldı. Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.” (Duha 1-5) Bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebi şöyledir: Fecr suresinin inişinden […]